برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۶۷,۰۰۰ ۱۹:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۲۰۰ گرمی ۳۲۷,۰۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۰,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲۱۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۶,۰۰۰ ۲.۷۳ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۱۴,۰۰۰ ۰۸:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۹,۰۰۰) ۴.۲۱ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۳,۰۰۰ ۱۳:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ (۲۲,۰۰۰) ۹.۸۷ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۴۵,۰۰۰ ۰۹:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ (۱۵,۰۰۰) ۶.۸۲ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ (۲۰,۰۰۰) ۹.۵۲ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۱۵,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۲۵,۰۰۰) ۱۱.۶۳ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۴۰,۰۰۰ ۱۲:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ - - - -