برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۷۶۰ گرمی ۲۰۷,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۴۰,۰۰۰ ۱۸:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت رابیتس (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۷۶۰ گرمی ۲۱۵,۰۰۰ ۰۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۷۶,۰۰۰ ۱۵:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۳۳,۰۰۰ ۱۸.۷۵ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱,۰۰۰ ۷.۳۳ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۴۳,۰۰۰ ۲۰:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۳,۰۰۰ ۲.۱۰ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۰ ۰.۷۱ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۳۹,۰۰۰ ۰۸:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۹,۰۰۰ ۶.۴۷ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۴,۰۰۰ ۲.۸۸ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۳۰,۰۰۰ ۰۹:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (۱۰,۰۰۰) ۷.۶۹ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰.۷۱ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس گالوانیزه مسعود (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۵,۰۰۰ ۳.۷۰ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۳۰,۰۰۰ ۲۳:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - - - -