برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی ۱۷۷,۰۰۰ ۱۹:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه راویز گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲۸,۰۰۰ ۱۷.۵۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه راویز گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۳۲,۰۰۰ ۲۳:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۸,۰۰۰ ۱۶:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲,۰۰۰ ۱.۵۶ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۱.۵۴ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی - ۱۱۸,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۶,۰۰۰ ۲۰:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۶,۰۰۰ ۴.۷۶ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۰,۰۰۰ ۰۸:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۲,۰۰۰) ۱.۶۷ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۱۳,۰۰۰) ۱۱.۳۰ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۱ ستون ۲چشمه ۶۵۰ گرمی سبک مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بنگاه شاد آباد ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۲۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱۴,۰۰۰) ۱۲.۷۳ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۲,۰۰۰ ۱۳:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴,۰۰۰ ۳.۲۸ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۱۸,۰۰۰ ۱۲:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲۳,۰۰۰ ۱۹.۴۹ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۸,۰۰۰ ۰۹:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۹۵,۰۰۰ ۰۸:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۱۷,۰۰۰) ۱۷.۸۹ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۱ ستون ۲چشمه ۶۵۰ گرمی سبک مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بنگاه شاد آباد ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۲۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰ 0