برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ (۴۰,۰۰۰) ۱۶ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۱,۰۰۰ ۰۹:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۳۰۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۱۱,۰۰۰) ۳.۷۸ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۴۷,۰۰۰) ۱۸.۸۰ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۳۰۲,۰۰۰ ۲۰:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۳,۰۰۰ ۴.۳۰ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۸۹,۰۰۰ ۱۷:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳,۰۰۰ ۴.۵۰ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۶,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۱۴,۰۰۰) ۵.۰۷ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۰,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۳۵,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۳۵,۰۰۰) ۱۴.۸۹ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۷,۰۰۰ ۱۶:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲,۰۰۰ ۴.۰۴ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۵,۰۰۰ ۱۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۲۹۰,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴۵,۰۰۰) ۱۵.۵۲ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۷.۵۰ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۳۳۵,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۸۱,۰۰۰ ۵۴.۰۳ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۸۳۰ گرمی ۲۲۶,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -