برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

معرفی برخی از انواع رابیتس ها:

خبر

در مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

معرفی برخی از انواع رابیتس ها:

معرفی برخی از انواع رابیتس ها:

تعداد ستون های محور طولی رابیتس ۹ ستون،۱۱ ستون، ۱۳ ستون می باشد و تعداد چشمه ها یا شبکه های بین هر ستون 2 الی 3 عدد می باشد 

رابیتس ۹ ستون سبک به وزن ۶۵۰ گرم

رابیتس ۹ ستون نیمه سنگین به وزن۷۸۰ گرم

رابیتس ۹ ستون  سنگین به وزن ۸۷۰ گرم

رابیتس ۹ ستون فوق سنگین به وزن۹۰۰ گرم.

رابیتس ۱۱ ستون سبک به وزن ۸۳۰ گرم 

رابیتس ۱۱ ستون نیمه سنگین به وزن ۸۶۰ گرم

رابیتس ۱۳ستون سبک به وزن ۸۶۰ گرم.

رابیتس ۱۳ستون نیمه سنگین به وزن ۹۳۰ گرم.

رابیتس ۱۳ستون نیمه سنگین به وزن ۹۸۰ گرم.

رابیتس ۱۳ستون سنگین به وزن ۱۰۰۰ گرم.

رابیتس ۱۳ستون فوق سنگین به وزن ۱۱۸۰ گرم.


برای خرید رابیتس با شماره 09121239045 تماس بگیرید.